Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach w roku szkolnym 2021/2022

Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły Podstawowej nr 22 w Katowicach mają dzieci zameldowane lub zamieszkałe w obwodzie szkoły.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty rodzice/opiekunowie dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest miasto Katowice, liczbę punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia określa załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1436/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26 stycznia 2021 r. o treści:

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Przyjmuje się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych ogólnodostępnych w szkołach podstawowych, a także oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych - w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność:

 1. zamieszkanie kandydata na terenie miasta Katowice - 32 pkt;
 2. uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru - 16 pkt;
 3. rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie - 14 pkt;
 4. ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata - 4 pkt;
 5. rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego mieszkających/ego w mieście Katowice z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Katowice - 2 pkt;
 6. wielodzietność rodziny kandydata - 1 pkt;
 7. niepełnosprawność kandydata - 1 pkt;
 8. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 1 pkt;
 9. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 1 pkt;
 10. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 1 pkt;
 11. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 1 pkt;
 12. objęcie kandydata pieczą zastępczą - 1 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:

 1. 1) w zakresie pkt 1 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie miasta Katowice;
 2. w zakresie pkt 4 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od szkoły, do której ubiega się o przyjęcie;
 3. w zakresie pkt 5 - kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie o miejscu złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty);
 4. w zakresie pkt 6 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata;
 5. w zakresie pkt 7-10 - kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.);
 6. w zakresie pkt 11 - kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 7. w zakresie pkt 12 - kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

Uprawnienie do skorzystania z kryterium określonego w pkt 2 i 3 potwierdza na wniosku dyrektor szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

Kopie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów.

Ustalając przyjęcie kandydata, Komisja rekrutacyjna sumuje punkty; pozytywną decyzję uzyskują kandydaci w miarę wolnych miejsc, poczynając od najwyższej sumy punktów.

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce szkoły na liście preferencji kandydata określone we wniosku rekrutacyjnym.

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 22 w Katowicach

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

od dnia do dnia Etap rekrutacji
22.03.2021
9:00
09.04.2021
15:00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
05.04.2021
9:00
15.04.2021
15:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy - Prawo Oświatowe.
16.04.2021
9:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
19.04.2021
15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do SP 22.
19.04.2021
9:00
30.04.2021
15:00
Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do klasy I SP 22.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

od dnia do dnia Etap rekrutacji
10.05.2021
9:00
19.05.2021
15:00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
22.05.2021
9:00
27.05.2021
15:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy - Prawo Oświatowe.
28.05.2021
9:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
28.06.2021
15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do SP 22.
31.05.2021
9:00
27.05.2021
11.06.2021
15:00
Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do klasy I SP 22.
Procedura odwoławcza:
 1. Rodzice kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców kandydata lub kandydata pełnoletniego z ww. wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
Przypisy końcowe:
 1. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie zakończyło się prawomocny wyrokiem.
 3. Wzory dokumentów można odebrać w sekretariacie szkoły, otrzymać drogę mailową po podaniu adresu e-mail lub pobrać ze strony internetowej szkoły.
 4. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole oraz opublikowanie na stronie internetowej szkoły.