STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    KONTAKT
Regulamin szkolny - obowiązki ucznia

REGULAMIN SZKOŁY STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ STATUTU SZKOŁY.

LEKCJA
1. W czasie lekcji ucznia obowiązują następujące zasady:
a) Uczeń po dzwonku na lekcje zajmuje miejsce w ławce.
b) Do przygotowania się do lekcji (wyciągnięcie przyborów, książek, zeszytu)służy przerwa.
c) Po wejściu nauczyciela do klasy uczniowie wstają.
d) Gdy nauczyciel przywita się, uczniowie odpowiadają: "dzień dobry"
e) Uczeń przystępuje do lekcji przygotowany: ma wymagane podręczniki, zeszyt przedmiotowy, ćwiczenia i potrzebne przybory.
f) Uczeń zgłasza się do odpowiedzi przez podniesienie ręki.
g) Uczeń udziela odpowiedzi na stojąco.
h) Uczeń odpowiada wtedy, gdy prowadzący zajęcia udzieli mu głosu.
i) Uczeń, bez pozwolenia nauczyciela, nie opuszcza swojego miejsca.
j) Uczeń słucha, gdy inni mówią.
k) Uczeń dokładnie wykonuje polecenia nauczyciela.
l) Uczniowie szanują swoje przybory szkolne: książki i zeszyty.
m) Uczniowie starannie prowadzą zeszyty przedmiotowe.

SZKOŁA
1. W czasie przerw lekcyjnych oraz przed i po lekcjach na terenie szkoły ucznia obowiązują następujące zasady postępowania:
a) Uczeń przychodzi do szkoły schludnie i stosownie ubrany.
b) Uczniowie nie opuszczają terenu szkoły bez zgody nauczyciela.
c) Uczniowie podczas przerw, stosują się do poleceń dyżurującego nauczyciela.
d) Uczniowie okazują szacunek wszystkim pracownikom szkoły i swoim kolegom.
e) Uczniowie przestrzegają zasad dobrego wychowania: mówią "dzień dobry" pracownikom spotkanym na terenie szkoły (po raz pierwszy w danym dniu).
f) Uczniowie przestrzegają szkolnych regulaminów:jadalni, świetlicy szkolnej, biblioteki, boiska szkolnego, wycieczki szkolnej, kolonii .itp.
g) Uczniowie aktywnie uczestniczą w imprezach szkolnych, konkursach, zawodach, turniejach.
h) Uczniowie dbają o właściwą atmosferę w szkole.
i) Uczniowie zwracają się z prośbą o pomoc w pierwszej kolejności do wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego.
j) W razie potrzeby uczniowie proszą o pomoc wybranego pracownika szkoły
2) Zabrania się korzystania w szkole, wyjściach organizowanych poza szkołą oraz wycieczkach jednodniowych z telefonów komórkowych.


[Dyrekcja]

Prawa uczniów

Uczeń ma prawo do:
1) właściwego, zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej;
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo;
3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności;
4) poszanowanie swej godności, przekonań i własności, nietykalności osobistej;
5) swobody wyrażania myśli, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych;
8) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
9) nauki religii i etyki w szkole na podstawie deklaracji rodziców lub prawnych opiekunów;
10) korzystania z zajęć wychowanie do życia w rodzinie na podstawie deklaracji rodziców / prawnych opiekunów;
11) informacji o przeprowadzeniu sprawdzianów/klasówek co najmniej 7 dni wcześniej oraz znajomości zakresu materiału do powtórzenia;
12) otrzymania w ciągu dwóch tygodni sprawdzonego przez nauczyciela pisemnego sprawdzianu wiadomości;
13) wyjaśnienia wątpliwości związanych z oceną;
14) zwolnienia z pisemnego sprawdzianu w przypadku dłuższej nieobecności w szkoletermin nadrobienia braków podaje nauczyciel;
15) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
16) zajęć rozwijających tożsamość narodową, językową, etniczną i kulturową;
17) ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją, szkodliwymi treściami oraz innymi przejawami patologii społecznej;
18) korzystania w szkole z zorganizowanego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, procesu dydaktycznego, wychowawczego i opieki, z uwzględnieniem jego wieku i rozwoju psychofizycznego;
19) odpowiedniej do jego sytuacji i możliwości szkoły pomocy w przypadku trudności życiowych, materialnych i szkolnych;
20) informacji o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć;
21) obiektywnej jawnej i umotywowanej oceny zachowania i za postępy w nauce;
22) wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach ochrony tych praw;
23) udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę;
24) działania w samorządzie uczniowskim oraz kandydowania do jego organów, a także udziału w szkolnym kole wolontariatu;
25) ubiegania się o udział w reprezentacji szkoły w imprezach artystycznych i sportowych oraz w innych formach współzawodnictwa uczniów;
26) wiedzy o swoich obowiązkach oraz środkach, jakie mogą być stosowane w przypadku ich naruszenia;
27) wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach ochrony tych praw;
28) zgłaszania nieprzygotowania na początku lekcji, które nauczyciel odnotowuje w dzienniku;
29) tzw. „Szczęśliwego numerka” wg. ustalonych zasad;
30) nauczania indywidualnego w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną ze względu na stan zdrowia;
31) uzyskania pomocy w nauce;
32) w szczególnych przypadkach ( dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia) korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym.


[Dyrekcja]

Obowiązki uczniów

Obowiązki uczniów:
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły,a zwłaszcza:
1) uczyć się systematycznie i rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, życiu szkoły, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się;
2) uzupełnić braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu;
3) godnie reprezentować szkołę;
4) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
5) szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób;
6) przeciwstawiać się przejawom brutalności;
7) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów, dbać o dobro, ład i porządek w szkole;
8) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, zajęcia w-f,...);
9) przychodzić do szkoły schludnie i stosownie ubrany;
10) nie opuszczać terenu szkoły bez zgody nauczyciela;
11) podczas przerw, stosować się do poleceń dyżurującego nauczyciela;
12) okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły i swoim kolegom;
13) przestrzegać zasad dobrego wychowania: mówiąc "dzień dobry" osobom spotkanym na terenie szkoły (po raz pierwszy w danym dniu);
14) aktywnie uczestniczyć w imprezach szkolnych, konkursach, zawodach, turniejach;
15) zwracać się z prośbą o pomoc w pierwszej kolejności do wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego;
16) w razie potrzeby prosić o pomoc wybranego pracownika szkoły;
17) w czasie lekcji ucznia obowiązują następujące zasady:
a) uczeń po dzwonku na lekcje zajmuje miejsce w ławce,
b) do przygotowania się do lekcji (wyciągnięcie przyborów, książek, zeszytu)służy przerwa,
c) po wejściu nauczyciela do klasy uczniowie wstają,
d) gdy nauczyciel przywita się, uczniowie odpowiadają: "dzień dobry",
e) uczeń przystępuje do lekcji przygotowany: ma wymagane podręczniki, zeszyt przedmiotowy, ćwiczenia i potrzebne przybory,
f) zgłasza się do odpowiedzi przez podniesienie ręki,
g) udziela odpowiedzi na stojąco,
h) odpowiada wtedy, gdy prowadzący zajęcia udzieli mu głosu,
i) bez pozwolenia nauczyciela, nie opuszcza swojego miejsca,
j) słucha, gdy inni mówią,
k) dokładnie wykonuje polecenia nauczyciela,
l) szanuje swoje przybory szkolne książki i zeszyty,
m) starannie prowadzi zeszyty przedmiotowe,
n) ma obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie szkoły. Za wyrządzoną szkodę odpowiadają materialnie rodzice/ prawni opiekunowie ucznia, który ją wyrządził.


[Dyrekcja]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone