Środowiskowy Program Profilaktyczny

Mam tę moc!” (2023/2024)

Cel główny: Inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczego, kreatywnego spędzania czasu wolnego oraz uczenie postaw i zachowań prospołecznych.

Cele szczegółowe:

 • Promowanie zdrowego stylu życia.
 • Hamowanie i zmniejszania niedostosowania społecznego.
 • Integrowanie uczniów z doświadczeniem migracji ze społecznością lokalną.
 • Tworzenie bezpiecznej, przyjaznej atmosfery w grupie rówieśniczej.
 • Wyrabianie postaw prospołecznych.
 • Nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, odreagowywania napięć, bycia akceptowanym, nazywania własnych potrzeb; umiejętności przydatnych w radzeniu sobie z problemami.

Założenia Środowiskowego Programu Profilaktycznego:

Środowiskowy program profilaktyczny Mam tę moc! to projekt systemowych rozwiązań w środowisku lokalnym ukierunkowany na wspomaganie dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, ograniczenie czynników ryzyka oraz inicjowaniu i wzmacnianiu czynników chroniących.

Do najistotniejszych zagrożeń obecnych w środowisku lokalnym należą: wykluczenie społeczne ze względu na przynależność do grupy społecznej, pochodzenie, narodowość, stan majątkowy; niski wiek inicjacji alkoholowej i tytoniowej; zagrożenia związane z zażywaniem środków odurzających i przestępczością młodocianych; brak wiedzy i umiejętności związanych z radzeniem sobie w sytuacjach kryzysowych, trudnych, rozwiązywaniem konfliktów, odreagowywaniem napięć, samoakceptacją.

Odpowiedzią na te zagrożenia jest omawiany program, którego głównym celem ma być inspirowanie młodych ludzi do twórczego, kreatywnego, zdrowego spędzania czasu. Ukazanie alternatywy dla niewłaściwych postaw i zachowań. Wdrażanie do rozwijania zdolności i pasji. Uczenie współpracy w grupie, radzenia sobie z problemami, wdrażanie do akceptowania siebie i kolegów, podwyższania własnej samooceny.

Program zakłada prowadzenie zajęć cyklicznych i okazjonalnych popołudniami i w weekendy poprzez zaproponowanie różnorodnych aktywności – fizycznych, artystycznych, umysłowych.

Formy realizacjiMetody realizacji (klasyfikacja za K. Konarzewskim)Oddziaływanie
Będę krytykiem kulinarnym! – zajęcia kulinarno – podróżnicze dla uczniów klas I – III. Zajęcia mające na celu rozbudzenie zainteresowań kulinarnych. Poznanie różnorodnych produktów spożywczych i sposobów ich wytwarzania. Tworzenie własnych produktów podczas zajęć warsztatowych.– modelowania – zadaniowa – nagradzania– promowanie zdrowego stylu życia, – rozbudzanie ciekawości dotyczącej otaczającego nas świata, – wdrażanie do rozwijania zainteresowań i pasji kulinarnych -inicjowanie współpracy zespołowej, – odreagowywanie napięć emocjonalnych w czasie procesów twórczych, – tworzenie sytuacji do prezentowanie własnych osiągnięć – podniesienie własnej samooceny, – pokonywanie własnych barier związanych z lękami, frustracją, niepokojem.
Będę podróżnikiem! – zajęcia turystyczno – krajoznawcze dla uczniów klas IV – VIII. Zajęcia rozwijające pasje podróżnicze. Uczące funkcjonowania w grupie rówieśniczej.– modelowania – zadaniowa – persfazyjna– promowanie zdrowego stylu życia, – inicjowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, – rozbudzanie ciekawości dotyczącej otaczającego nas świata, – wdrażanie do rozwijania zainteresowań i pasji podróżniczych, – tworzenie sytuacji problemowych i nauka sposobu ich rozwiązywania, – rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, – umiejętne tworzenie gradacji ważności zadań, – nauka panowania nad emocjami, – tworzenie właściwych postaw i zachowań.
Będę artystą! – zajęcia artystyczne. Zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności plastyczne z uwzględnieniem elementów socjoterapeutycznych.– modelowania – zadaniowa – nagradzania– rozwijanie uzdolnień artystycznych, – rozbudzenie wrażliwości estetycznej, – tworzenie sytuacji problemowych do rozwijania kreatywności, – nauka odreagowywania lęków, niepokojów poprzez działania artystyczne, – wdrażanie do autoprezentacji – podniesienie poczucia własne wartości.
Będę twórcą! – zajęcia kreatywne. Zajęcia rozwijające myślenie i twórcze działanie, kształcące innowacyjne podejście do wykonywanych zadań.– modelowania – zadaniowa – nagradzania– rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych, – rozwijanie umiejętności rozumienia problemów i planowania własnych działań, – kształtowanie umiejętności wyrażania własnych opinii, sądów, wdrażanie do publicznego ich wyrażania, – nauka współpracy w grupie, wdrażanie do konstruktywnej polemiki, – kształtowanie wrażliwości na potrzeby oraz nauka przekazywania komunikatu o własnych potrzebach.
Będę szachistą! – zajęcia sportowe. Zajęcia rozwijające samodzielne myślenie, motywację do samodzielnej pracy, rozwijające wyobraźnie przestrzenną, pamięć wzrokową i strategiczne myślenie.– modelowania – zadaniowa – nagradzania– kształtowanie twórczej aktywności, – rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego, – nauka rozwiązywania problemów, – wdrażanie do samokontroli zachowania, – nauka właściwego, z punktu widzenia rozwoju osobistego, spędzania czasu wolnego.
Będę tancerzem! – zajęcia taneczne dla uczniów klas I – III. Zajęcia rozwijające możliwości ruchowe, poprawiające kondycję; rozwijające zdolność i umiejętności z uwzględnieniem elementów socjoterapii.– modelowania – zadaniowa – nagradzania– doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, – rozwijanie płynności i estetyki ruchu, – kształtowanie ekspresji twórczej, – kształtowanie postaw moralnych i społecznych – wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny, szacunku, – kształtowanie właściwego zachowania w sytuacji sukcesu i niepowodzenia.

„Spędźmy czas aktywnie!” (2022/2023)

Głównym celem programu „Otwórz oczy, świat jest piękny” jest wcielanie w życie pozytywnych postaw, w tym emocjonalnych, które pozwolą wychowankom na lepszy i bardziej komfortowy start w dorosłe życie oraz prowadzenie zajęć, które w ciekawy sposób pokażą uczniom, że swoje problemy można rozwiązywać na wiele, alternatywnych sposobów.

Cele szczegółowe:

 • wdrażanie do przestrzegania i respektowania obowiązujących norm społecznych
 • pracowanie nad samorozwojem uczniów i tworzenie świadomości o jego ważności w życiu codziennym
 • – kształtowanie postawy radzącej sobie z problemami, zarówno tymi trudnymi jak i łatwiejszymi
 • kształtowanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu
 • – wyrabianie poczucia odpowiedzialności za działanie własne i działanie w sferze grupy
 • uczenie postaw i zachowań prospołecznych
 • budowanie u dzieci poczucia własnej wartości
 • wprowadzanie bezpośredniego modelu mówienia o emocjach w celu budowania otwartości dzieci

„Otwórz oczy, świat jest piękny” (II semestr 2021/2022)

Głównym celem programu „Otwórz oczy, świat jest piękny” jest propagowanie postawy otwartości emocjonalnej poprzez alternatywne sposoby zaangażowania uczniów w odkrywanie swojego potencjału. Wprowadzenie zajęć, które bezpośrednio zaangażują uczniów w budowanie samoświadomej i zdrowej relacji ze światem.

Cele szczegółowe:

 • wdrażanie do przestrzegania i respektowania obowiązujących norm społecznych
 • motywowanie do działania i samorozwoju uczniów
 • wyrabianie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • kształtowanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za działanie własne i działanie grupy
 • uczenie postaw i zachowań prospołecznych
 • budowanie u dzieci poczucia własnej wartości oraz postawy liderskiej

W ramach programu w roku szkolnym 2021/2022 realizujemy takie zajęcia jak:

 • Zajęcia artystyczne „Malarz naszych czasów” mające na celu rozwijanie umiejętności twórczego myślenia i przenoszenie go w realne przedsięwzięcia. Dzięki nim uczeń zrozumie rolę sztuki w życiu człowieka oraz jej możliwości w zdobywaniu doświadczenia życiowego, które pozwoli mu tworzyć dzieła ważne dla społeczności szkolnej.
 • Zajęcia krajoznawcze „Zostań Globtrotterem” polegające na pieszych wyprawach, które nie tylko aktywizują uczniów, ale też rozwijają ich umiejętności interpersonalne i współpracy w grupie. Pozwolą też one na ukształtowanie u nielicznych roli lidera.
 • Zajęcia kreatywne teatralno-językowe „Próba generalna – Let’s do it!” łączące swobodne posługiwanie się językiem angielskim z ekspresyjnym wyrażaniem emocji poprzez grę aktorską. Udział w tego rodzaju zajęciach zmusza ucznia do wyjścia ze strefy komfortu oraz pokazuje do czego jest on zdolny. Dodatkowo umiejscawia ważność szeroko rozumianej kultury polskiej i anglosaskiej w codziennym życiu.
 • Zajęcia kreatywne „Myśl twórczo, czuj intensywniej” wykorzystujące kreatywność jako narzędzie wyzwalania i poznawania emocji. Dzięki temu uczniowie poznają lepiej samych siebie i pogłębią umiejętności interpersonalne. Poprzez różne zajęcia charakteryzujące się innowacyjnością uczestnicy podniosą swoje kompetencje w wielu dziedzinach życia.
 • Zajęcia sportowe „Gambit królowej” to intelektualna forma sportu, która rozwija w uczniach logiczne myślenie, cierpliwość oraz umiejętność przewidywania kolejnych ruchów i ich konsekwencji. Taka forma zajęć umożliwi uczestnikom obycie w świecie sportu, rywalizację na wysokim poziomie, panowanie nad stresem i poznanie siebie w niekomfortowych warunkach.

„Pozwól uwolnić swój potencjał” (I semestr 2021/2022)

Głównym celem Środowiskowego Programu Profilaktycznego „Pozwól uwolnić swój potencjał” jest propagowanie postawy otwartości emocjonalnej poprzez alternatywne sposoby zaangażowania uczniów w odkrywanie swojego potencjału. Wprowadzenie zajęć, które bezpośrednio zaangażują uczniów w budowanie samoświadomej i zdrowej relacji ze światem. Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach jest realizatorem programu od początku jego istnienia. Przez te wszystkie lata, dzięki zaangażowaniu nauczycieli, społeczność naszej szkoły zyskała możliwości zagospodarowania czasu wolnego uczniów. Dzięki temu spełnialiśmy maksymalnie wytyczne programu, czyli przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Zaplanowane przez nas zajęcia pobudzają kreatywność i inwencję twórczą uczniów. Poprzez stosowane różnorodnych metod jesteśmy w stanie do każdego z uczniów podejść indywidualnie. Stworzony przez nas plan na rok szkolny 2020/2021 ma na celu zaktywizowanie uczniów naszej szkoły do poznawania swoich emocji i kreatywne wejście w dorosłość. Jako wykwalifikowani pedagodzy, zdobywający doświadczenie nauczycielskie w trudnym środowisku z pełną odpowiedzialnością jesteśmy w stanie zapewnić, że będziemy mogli w wystarczającym stopniu pomóc uzupełnić braki mentalne, tak aby w momencie opuszczenia murów naszej szkoły, jej absolwenci dali nam powód do dumy, wyłamując się ze stereotypu mieszkańca swojej dzielnicy.

Cele szczegółowe:

 • wdrażanie do przestrzegania i respektowania obowiązujących norm społecznych
 • motywowanie do działania i samorozwoju uczniów
 • wyrabianie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • kształtowanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za działanie własne i działanie grupy
 • uczenie postaw i zachowań prospołecznych
 • budowanie u dzieci poczucia własnej wartości oraz postawy liderskiej

W ramach programu w roku szkolnym 2021/2022 realizujemy takie zajęcia jak:

 • Zajęcia kreatywne teatralno-językowe “To be or not to be” łączące swobodne posługiwanie się językiem angielskim z ekspresyjnym wyrażaniem emocji poprzez grę aktorską. Udział w tego rodzaju zajęciach zmusza ucznia do wyjścia ze strefy komfortu oraz pokazuje do czego jest zdolny. Dodatkowo umiejscawia ważność szeroko rozumianej kultury polskiej i anglosaskiej w codziennym życiu.
 • Zajęcia kreatywne “Radość myślenia i odczuwania” wykorzystujące kreatywność jako narzędzie wyzwalania i poznawania emocji. Dzięki temu uczniowie poznają lepiej samych siebie i pogłębią umiejętności interpersonalne. Poprzez różne zajęcia charakteryzujące się innowacyjnością uczestnicy podniosą swoje kompetencje w wielu dziedzinach życia.
 • Zajęcia sportowe “Szach – mat”, intelektualna forma sportu, która rozwija w uczniach logiczne myślenie, cierpliwość oraz umiejętność przewidywania kolejnych ruchów i ich konsekwencji. Taka forma zajęć umożliwi uczestnikom obycie w świecie sportu, rywalizację na wysokim poziomie, panowanie nad stresem i poznanie siebie w niekomfortowych warunkach.