Prawa i obowiązki ucznia

Uczeń ma prawo do:

 1. właściwego, zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej;
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo;
 3. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności;
 4. poszanowanie swej godności, przekonań i własności, nietykalności osobistej;
 5. swobody wyrażania myśli, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 7. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych;
 8. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
 9. nauki religii i etyki w szkole na podstawie deklaracji rodziców lub prawnych opiekunów;
 10. korzystania z zajęć wychowania do życia w rodzinie na podstawie deklaracji rodziców/prawnych opiekunów;
 11. informacji o przeprowadzaniu sprawdzianów/klasówek co najmniej 7 dni wcześniej oraz znajomości zakresu materiału do powtórzenia;
 12. otrzymania w ciągu dwóch tygodni sprawdzonego przez nauczyciela pisemnego sprawdzianu wiadomości;
 13. wyjaśnienia wątpliwości związanych z oceną;
 14. zwolnienia z pisemnego sprawdzianu w przypadku dłuższej nieobecności w szkole; termin nadrobienia braków podaje nauczyciel;
 15. bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 16. zajęć rozwijających tożsamość narodową, językową, etniczną i kulturową;
 17. ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją, szkodliwymi treściami oraz innymi przejawami patologii społecznej;
 18. korzystania w szkole z zorganizowanego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, procesu dydaktycznego, wychowawczego i opieki, z uwzględnieniem jego wieku i rozwoju psychofizycznego;
 19. odpowiedniej do jego sytuacji i możliwości szkoły pomocy w przypadku trudności życiowych, materialnych i szkolnych;
 20. informacji o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć;
 21. obiektywnej jawnej i umotywowanej oceny zachowania i za postępy w nauce;
 22. wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach ochrony tych praw;
 23. udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę;
 24. działania w samorządzie uczniowskim oraz kandydowania do jego organów, a także udziału w szkolnym kole wolontariatu;
 25. ubiegania się o udział w reprezentacji szkoły w imprezach artystycznych i sportowych oraz w innych formach współzawodnictwa uczniów;
 26. wiedzy o swoich obowiązkach oraz środkach, jakie mogą być stosowane w przypadku ich naruszenia;
 27. wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach ochrony tych praw;
 28. zgłaszania nieprzygotowania na początku lekcji, które nauczyciel odnotowuje w dzienniku;
 29. tzw. „Szczęśliwego numerka” wg. ustalonych zasad;
 30. nauczania indywidualnego w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną ze względu na stan zdrowia;
 31. uzyskania pomocy w nauce;
 32. w szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia) korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym.

Obowiązki ucznia:

 1. uczyć się systematycznie i, rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, życiu szkoły, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się;
 2. uzupełnić braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu;
 3. godnie reprezentować szkołę;
 4. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 5. szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób;
 6. przeciwstawiać się przejawom brutalności;
 7. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów, dbać o dobro, ład i porządek w szkole;
 8. przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, zajęcia w-f,…);
 9. przychodzić do szkoły schludnie i stosownie ubrany;
 10. nie opuszczać terenu szkoły bez zgody nauczyciela;
 11. podczas przerw, stosować się do poleceń dyżurującego nauczyciela;
 12. okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły i swoim kolegom;
 13. przestrzegać zasad dobrego wychowania: mówiąc „dzień dobry” osobom spotkanym na terenie szkoły (po raz pierwszy w danym dniu);
 14. aktywnie uczestniczyć w imprezach szkolnych, konkursach, zawodach, turniejach;
 15. zwracać się z prośbą o pomoc w pierwszej kolejności do wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego;
 16. w razie potrzeby prosić o pomoc wybranego pracownika szkoły;
 17. w czasie lekcji ucznia obowiązują następujące zasady:
  • uczeń po dzwonku na lekcje zajmuje miejsce w ławce,
  • do przygotowania się do lekcji (wyciągnięcie przyborów, książek, zeszytu) służy przerwa,
  • po wejściu nauczyciela do klasy uczniowie wstają,
  • gdy nauczyciel przywita się, uczniowie odpowiadają: „dzień dobry”,
  • uczeń przystępuje do lekcji przygotowany: ma wymagane podręczniki, zeszyt przedmiotowy, ćwiczenia i potrzebne przybory,
  • zgłasza się do odpowiedzi przez podniesienie ręki,
  • udziela odpowiedzi na stojąco,
  • odpowiada wtedy, gdy prowadzący zajęcia udzieli mu głosu,
  • bez pozwolenia nauczyciela, nie opuszcza swojego miejsca,
  • słucha, gdy inni mówią,
  • dokładnie wykonuje polecenia nauczyciela,
  • szanuje swoje przybory szkolne książki i zeszyty,
  • starannie prowadzi zeszyty przedmiotowe,
  • ma obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie szkoły. Za wyrządzoną szkodę odpowiadają materialnie rodzice/prawni opiekunowie ucznia, który ją wyrządził.