Rada rodziców

W naszej placówce bardzo aktywnie działa rada rodziców, której celem jest reprezentowanie ogółu rodziców naszych uczniów oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do organów szkoły w tym zakresie. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

W tym roku szkolnym w skład prezydium rady rodziców wchodzą: